Featured

Nghe, Hỏi, Trả Lời, gọi điện thoại "Scheduling Appointment for Physical Exam". Trung cấp 17.Published
Thực tập Nghe, Nói, Hỏi, Trả lời khi gọi "Hẹn Khám Sức khỏe Tổng Quát". Trung Cấp, Bài số 17
"Scheduling Appointment for Physical Exam""

Đề nghị các bạn coi và nghe video ở trên vài lần trước khi coi bài viết ở dưới.
Chú ý cách phát âm.
Tự nói lớn, lập đi lập lại nhiều lần.
Có thể tập nói với người khác.
Để xem thêm các bài học tiếng anh khác, các bạn nhấn vào link: https://www.youtube.com/channel/UCu6w4ufnlmgtLtYgFHoPH-A
Học Tiếng Anh Giao Tiếp, Intermediate level, Learn English, D017
__________________________________________________________
Hội Thoại
Lesson D017
Schedule an Appointment for an Annual Physical Exam

(̣Machine: máy
MA: Medical Assistant: Trợ Y (thường làm giấy tờ)
P: Patient: bệnh nhân)

Machine: Thank you for choosing __”ABC”___clinic

(Spanish speaking…)

Please listen carefully as the options have changed
- If this is a life threatening emergency, please hang up and dial 911
- To request a medication refill, press 1
- To activate your portal or for questions about your portal, press 2
- To make a payment or questions about your bill, press 3
- To schedule an in-person or telemedicine appointment, press 4
- For all other calls, remain on the line and a representative will assist you.
You are the next call to be answered,
Please remain on the line and your call will be answered.
...
If you know you don’t need a doctor’s…
_________________________________
MA: Thank you for calling “_ABC_Clinic__CDF__Medical”.
This is Stephanie. How can I help you?
P : Yes, I would like to schedule an appointment with Doctor Henderson
MA: OK. What’s your date of birth?
P: May 10 1978

MA: What is your first and last name?
P: The first name is Loan
the last name is Truong

MA: OK. I verify your home address and phone number?
P: My address is
890 Colonial Drive
Orlando, Florida, 34801
My phone number is 407 765 4321

MA: Okay, and what do you need to be seen for?
P: I come in for a physical exam, annual, annual physical exam


MA: Okay, you still have BlueCross, Blue Shield, correct for your insurance (delay?)
P: Yes, it is

MA: Okay, I can get you in Monday for that physical
P: Ah, You have something like 10 o’clock something

MA: Ah, closest to 10 I have on Monday would be 10:30
P: Uh that would be fine.

MA: I have you in Monday November 21st at 10:30 with Doctor Henderson
P: yes

MA: Okay. Anything else that I can help you with?
P: No, that’s all

MA: You have a good rest of your day.
P: Thank you, you have a good one, too. Bye

MA: Bye bye.

__________________________________________
Vocabulary:Từ vựng

Choose: chọn
Option: sự lưạ chọn
Changed: thay đổi
Threathen(v): đe doạ
Threathening (adj): đe doạ
Life threathening: đe doạ tới tính mạng
Emergency: trường hợp khẩn cấp.
a life threathening emergency: một trường hợp khẩn cấp nguy hiểm tới tính mạng.

Hang up: gác máy (điện thoại)
Dial: quay (bấm) số (điện thoại)
Request: yêu cầu, hỏi
Medication: thuốc
(Medicine: thuốc)
Refill: nạp, làm đầy lại
Press: ấn, ép
Activate: kích hoạt
Portal: cổng (lớn)
Web Portal: cổng chính của một website
Make a payment: trả tiền
Bill: hoá đơn

Schedule (an appointment): đặt, lên lịch ( 1 cuộc hẹn)
Schedule an appointment = make an appointment
In-person: gặp mặt
Telemedicine: khám bệnh từ xa

Call: cuộc gọi, cú gọi
Remain: giữ, ở lại
Line: đường, dây
on the line: trên đường dây
please remain on the line: sin giữ đường dây
representative: người đại diện
assist: giúp, trợ giúp

clinic: bệnh xá
see, saw, seen: gặp
physical exam (PE): khám sức khoẻ tổng quát
annual: hàng năm

BlueCross Blue Shield: tên riêng hãng bảo hiểm
Insurance: bảo hiểm
Get you in: cho bạn vô
Closest: gần nhất
Would: lịch sự cho will: sẽ
Rest of: phần còn lại
Rest of day: phần ngày còn lại
have a good rest of your day: chúc bạn phần ngày còn lại an lành.
have a good one: chúc bạn một ngày tốt lành ./.
Category
Health
Be the first to comment