ក្មេងៗខូចក្រលៀន ១០០% ច្រេីនណាស់ , Kidney diseasePublished
In this video we want to show you about ក្មេងៗខូចក្រលៀន ១០០% ច្រេីនណាស់ , Kidney disease , SUCCESS REVEAL

ជំងឺតម្រងនោម មានន័យថា តម្រងនោមរបស់អ្នកខូច ហើយមិនអាចត្រងឈាមតាមវិធីដែលតម្រងនោមគួរ។ អ្នកមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺតម្រងនោម ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែម ឬលើសឈាម។ ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះបញ្ហាខ្សោយតម្រងនោម ការព្យាបាលរួមមានការប្តូរតម្រងនោម ឬការលាងឈាម។
ចូលរួមក្នុងក្រុមរបស់យើង:
☛ Telegram: https://t.me/successreveal
☛ Facebook Group: http://bit.do/eQi3v
✮✮✮✮✮ Enjoy! #SuccessReveal

❤ Watch more videos on Success Reveal Playlists ❤
នាទីជីវិតជោគជ័យ៖ https://bit.ly/3JFkJE9
ស្វែងយល់ពីសុខភាព៖ https://bit.ly/3woPhWH

© Copy Right Issues: If you don't want any of your content like image , audio, video on our channel. Please comment below. ☺

✡ ABOUT US ✡
.: Why We create SUCCESS REVEAL channel :.
1. To inspire, Motivate, create new entrepreneur
2. Share Business knowledge, Entrepreneurship, Success
3. Free Business Education Online

Join us for Cambodia have a lots of entrepreneur by sharing the video.
We post new video everyday!
Category
Health
Be the first to comment