සුවපත් දිවියකට විශ්මිත යෝග |Yoga for Healthy Lifestyle | Yoga with DR.Chamin |Published
=============================================================
අපගේ යෝග වැඩසටහන්, යෝග ඩිප්ලෝමා ඇතුළු පාඨමලා වලට සහභාගී වීමට මෙන්ම වැඩි විස්තර දැනගැනීමට කතා කරන්න 0777 265 240 , 0767 265 240
=============================================================
Find us on Facebook
https://www.facebook.com/SETHSADA-YOG...
Follow us on Instagram
https://www.instagram.com/sethsada_yo...
Visit http://chaminyoga.org/
Contact 94777 265 240
=============================================================
#chaminyoga #yogasinhala #chaminwarnakula #yogaforhealthylife #yogaforbeginners #yogapractice #yoga #yogalife #yogaforbeauty #yogaforeveryone #yogaforweightloss #yogaforwomen #yogaflow #yogaforyouth
Category
Health
Be the first to comment