ഹൈപ്പോ തൈറോയ്ഡിസം; രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ശരീരം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ Hypothyroidism | Health TipsPublished
Please Subscribe Our Channel.....
Dr. Mini Syam (Consultant Physician and Clinical Nutritionist)
A S Homeo Care, Alappuzha. Tel: 9496273593

ഹൈപ്പോ തൈറോയ്ഡിസം; രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ശരീരം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ Hypothyroidism | Health Tips | Asia Live TV Health Tips Malayalam

Please Like Our Pages:-
Facebook: https://www.facebook.com/asialivetvonline
Instagram: https://www.instagram.com/asialivetv/
Youtube: https://www.youtube.com/asialivetv
Dailymotion: https://www.dailymotion.com/asialivetv


#asialivetv #HealthTipsMalayalam
Category
Health
Be the first to comment