വൈറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ? Vitamin D Deficiency | Malayalam Health TipsPublished
Dr. Mini Syam (Consultant Physician and Clinical Nutritionist)
A S Homeo Care, Alappuzha. Tel: 9496273593

വൈറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ? Vitamin D Deficiency | Malayalam Health Tips | Asia Live TV Health Tips

Please Like Our Pages:-
Facebook: https://www.facebook.com/asialivetvonline
Instagram: https://www.instagram.com/asialivetv/
Youtube: https://www.youtube.com/asialivetv
blog: http://asialivenewstv.blogspot.com
Twitter: https://twitter.com/asialivetvindia
Dailymotion: https://www.dailymotion.com/asialivetv
Google+: https://plus.google.com/+AsiaLiveTV

#Vitamin_D #asialivetv #Health_Tips
Category
Health
Be the first to comment