രോഗമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഭക്ഷണ ക്രമം എങ്ങനെയൊക്കെ ||Malayalam Health Tips VideosPublished
Health Episode-51, Total Episode-562

#health #healthcare #healthyfood #healthtips #healthylifestyle #healthyliving #healthlife #motivation #malayalam

More Videos:-
പേടിപ്പിച്ചു ചികിൽസിക്കരുത് | HEALTH TIPS MALAYALAM VIDEO
https://youtu.be/X9XkHhyG8Oo

ഹോസ്പിറ്റലുകൾ കൂടിയാൽ രോഗികൾ കുറയുമോ | HEALTH TIPS MALAYALAM VIDEO
https://youtu.be/DpPmODdVqsk

റസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടും രോഗം മാറാത്തതെന്ത് കൊണ്ട് | Health tips malayalam video
https://youtu.be/hxxaUubVVoM


Psy B M Muhsin is a future-driven Psychologist, Motivational Speaker, Lifecoach,Counselor, Corporate Trainer, Business developer.

He is one of the Directors at the iconic Institute of Human Resources Activation & Management(IHRAM), Calicut, and Leads Learners Academy at Kondotty in Malappuram District

In this video, we'll be discussing the best foods to eat when you're sick and why certain foods can have a positive impact on your health. From boosting your immune system to promoting recovery, we'll cover all the key elements of a sickness diet. So, whether you're fighting off a cold or recovering from an illness, tune in to learn how to nourish your body and get back to feeling your best in no time!"
Category
Health
Be the first to comment