പൈൽസ് സർജറി കൂടാതെ 1 ദിവസം കൊണ്ട് നീക്കം ചെയ്യാം | Piles Treatment Without Surgery | ArogyamPublished
വളരെ സാധാരണയായി കാണുന്നത് രോഗമാണ് പൈൽസ് (Piles) അഥവാ മൂലക്കുരു. മലദ്വാരത്തിൽ തടിപ്പ്, മലബന്ധം, ബ്ലീഡിങ് തുടങ്ങിയവയാണ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ ..

പൈൽസ് (haemorrhoids) രോഗം ഇനി സർജറി കൂടാതെ ഒരുദിവസം കൊണ്ട് സുഖപ്പെടുത്താം. ഏറ്റവും പുതിയ ചികിത്സാ രീതിയായ

#piles #hemorrhoid banding

Haemorrhoids, also known as piles, are swellings containing enlarged blood vessels that are found inside or around the bottom (the rectum and anus). In many cases, haemorrhoids don't cause symptoms, and some people don't even realise they have them.

What is the main cause of piles?
Hemorrhoids can develop from increased pressure in the lower rectum due to: Straining during bowel movements. Sitting for long periods of time on the toilet. Having chronic diarrhea or constipation

How do I know if I have piles?
Symptoms of hemorrhoids often include:
* bleeding.
* itching or irritation in the anal area.
* discomfort, pain, or soreness around the anus.
* lumps and swelling in the anal region.
* dilation, or bulging, of a vein, which may or may not be painful, depending on where it occurs.
Category
Health
Be the first to comment