പല്ലിലെ വിടവുകൾ ക്ലിപ്പ് ഇടാതെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ?!Spacing between teeth Best treatment options|DrFarz

1 Views
Published
#drfarztalk
#dentist
#dentaltips
#orthodontictreatment
കുറേ പേർ ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് പല്ലിലെ വിടവുകൾ ക്ലിപ്പ് ഇടാതെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന്..
ഇന്ന് അതിനുള്ള ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ☺️

Category
Health
Be the first to comment