ക്രിസ്ത്മസ് കഴിയുന്നതോടെ ലോകം വീണ്ടും കോവിഡിന്റെ പിടിയിലേക്ക് I Coronavirus diseasePublished
നാലാം തരംഗം വെറും ആശങ്കയല്ല; അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു; ലോകം എമ്പാടും വൈറസ് വീണ്ടും കത്തിപ്പടരുന്നു; ബ്രിട്ടനിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടേ എണ്ണം12 ലക്ഷമായി; ക്രിസ്ത്മസ് കഴിയുന്നതോടെ ലോകം വീണ്ടും കോവിഡിന്റെ പിടിയിലേക്ക്; കോവിഡ് തരംഗത്തിൽ ആടിയുലഞ്ഞ് ചൈനയും
Category
Health
Be the first to comment