കൈപ്പില്ലാതെ നാടൻ പാവക്ക രുചിക്കൂട്ട് ഇത് മാത്രം മതി ചോറുണ്ണാൻ Tasty Bitter Guard Healthy RecipePublished
#Pavakka
#Pavakkacurry
#PavakkaPuliCurry
#BittergourdCurry
#PavakkaPulinkkari
#HowToCookBittergourd
#pavakkaMezhukkupuratti

Welcome to my channel!!!
Todays recipe is a simple and tasty bittergourd curry & mezhukkupuratti.
Do watch the video fully and give a thumbs up if you like it..Also pls do not forget to subscribe to my channel and press the bell icon for notifications..
Happy Cooking dears!!!
Category
Healthy food
Be the first to comment