ഇവയെ നിസാരമായി കാണാതിരിക്കുക. | Lifestyle diseases that cause vision loss. | Ethnic Health CourtPublished
ഇന്ന് ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാരണം പലർക്കും പല രോഗാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ജീവിതശൈലി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എടുത്തുപറയാൻ കഴിയുന്ന രോഗാവസഥകളാണ് പ്രമേഹം, രക്‌തസമ്മർദം, എന്നിവ. ഇവയെങ്ങനെയാണ് കാഴ്ചയെ വരെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോർട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു.

ഈ വിലപ്പെട്ട അറിവ് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾക്കും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ.

Many people today suffer from various ailments due to lifestyle changes. Diabetes and high blood pressure are some of the notable lifestyle diseases. We know how these even affect vision. The Ethnic Health Court explains this further.

May this valuable knowledge benefit you and your friends.

eye disease,
eye disease malayalam,
eye diseases treatment,
eye disease symptoms
Lifestyle diseases that cause vision loss.

Subscribe Now : https://goo.gl/TFPI1Y |

Visit Ethnic Health Court Website : http://ethnichealthcourt.com/

Ethnic Health Court Verified Official Facebook Page : www.facebook.com/Ethnichealthcourt

Ethnic Health Court Whatsapp Number : 9995901881

Ethnic Health Court :- Ethnic Health Court is all about Health.

Ethnic Health Court tries to convey health related issues, its solutions, and quality life style in a simple and effective way.

The focus here is on the content with supporting images or graphics. The content we are using here are as per our knowledge as health practitioners and the knowledge accrued from different sources in course of time.
===============================================
Keywords: ethnic health court, ethnic health court videos, ethnic health court malayalam, malayalam health tips, malayalam healthy tips, malayalam health care, malayalam health news, malayalam health videos, malayalam health court, എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോർട്ട്, ആരോഗ്യം, വ്യായാമം, health experts, Weight loss, beauty tips,
Category
Health
Be the first to comment