അമിതവണ്ണവും കാൽമുട്ട് വേദനയും മാറാൻ | Obesity & osteoarthritis | Health Tips MalayalamPublished
Dr. Renju Mol VS (BAMS, MD), Kottayam. Tel: 8089832949
@asialivetvhealth
അമിതവണ്ണവും കാൽമുട്ട് വേദനയും മാറാൻ | Obesity & osteoarthritis | Health Tips Malayalam | Malayalam Health Tips | Asia Live TV Health Tips

Please Like Our Pages:-
Facebook: https://www.facebook.com/asialivetvon...
Instagram: https://www.instagram.com/asialivetv/
Youtube: https://www.youtube.com/asialivetv
Twitter: https://twitter.com/asialivetvindia
Dailymotion: https://www.dailymotion.com/asialivetv

#Obesity #osteoarthritis #health_tips #asialivetv
Category
Health
Be the first to comment