வெங்கடேசமருத்துவம், ஈர்ப்புவிசை நீர்வளிமின்இயல் உறுதி vengates medical hydrogen,gravity by EYALPublished
வெங்கடேச மின்வளி Q-GAS: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAXXWkZJkTo54GHNcY76h4_PDdbomAvec

வெங்கடேச மின்வளி-
MINVALI VENGATESA Q-GAS

1) கருத்து சுருக்கம் abstract

குறைந்த மின் அதிக வெப்பம்
low volt high temperature

2) செயல் விளக்கம் description
நேரடி வெப்ப நீர்ச்சிதைவு
direct thermal water split

நீர்வளி உயிர்வளி பிரிப்பு
2H2O spilitng

இணைப்பு connection
1.5 battery to 48k potential metre to 1 ampere semi conductor diode to 100 ml 1:6 h2so4 beaker with anod, cathode copper electrode by multimeter support

heating system on my self
place gobichettipalayam
date and time 27/5/2022 at 3pm

1.5 volt seems multimeter, slowly direct heat with LPG gas burner the heat develops, the voltage reducing with potential metre 1.5 to 1.4 to 1.3 and gradually to 0.1volt etc....
temperature testing with laser thermometer
at 35 degree Celsius 1.5 volt nothing, at 90 degree Celsius 0.5 volt the h2o speed starts,
at 100 degree Celsius 0.4 volt the 2h2o speed evolve, at 115 degree Celsius 0.3volt the 2h2o speed continuous,
at 130 degree Celsius 0.2 volt the 2h2o gas evolving continuous and safficient gas, (VENGATES points)

important sometimes gose to 0.015 voltage at 160 degree Celsius and safficient gas evolve etc..
acid diluted water was no colour changed, no material losses etc .

.3) 1-உரிமை கோரிக்கை claims
விஞ்ஞானி வெங்கடேசன்-scientist-patent holder- Venkatesan BE;amie,
Gravity does evil but we turn it into good
..
2-திருக்குறள் THIRUKURAL

நல்லவை எல்லாஅந் தீயவாம் தீயவும்
நல்லவாம் செல்வம் செயற்கு.
In making wealth fate changes mood;
The good as bad and bad as good. 375

செயற்கை அறிந்தக் கடைத்தும் உலகத்து
இயற்கை அறிந்து செயல்.
Albeit you know to act from books
Act after knowing world's outlooks. 637

ஆகாறு அளவிட்டி தாயினும் கேடில்லை
போகாறு அகலாக் கடை.
The outflow must not be excess
No matter how small income is. 478

3-Venkatesan invention
s Venkatesan invention patent act 1970 form 3 provisional specification 76 mas 75 dated 13.5.1975 closed circuit water engine
papper sent to nrdc also 27nov1975

Venkatesan method of water splitting
project and readings
professor s Venkatesan
place valivalam polytechnical College
electrical lab
date and time 7.8.1976 at 4:00 p.m

volt ams remarks
1.l0 0.16 Bubbles were evolving at electrod bubbles
1.30 0.22 "" """
1.00 0.16 " " " "
0.90 0.07 slow bubbles
0.80 0.07
0.7. 0.07 slow bubbles in

note
Below 0.70 volts, when voltage was reduced current ceased

The above experimental findings where confirmed by extract from book:-

4-"Fuel cells, Power for tomorrow" by DS Halacy,JR(popular library Inc,U S A) p 21 &22(substance)
" Mond and Longer-hydrogen oxygen fuel cell with platinum porus electrod gave an e m f of 0.73 volts"

5- reference additional
physical chemistry by Puri & Sharma
p 404,p 389,p750

6- extract from:-

science today October 1978 page number 53 artical

why is a perpetual motion machine impossible
...... don't come to the conclusion that perpetual motion is to be hopelessly ruled out. in the sub atomic or microscopic domain " perpetual motion is the rule molecules of matter or in a state of constant random motion........
work can be extracted from this motions without violating the second law of thermodynamics stated above

"a perpetual mobile of the second kind whose efficiency is 100% does not exist
in fact the molecular motions are slowed down(or system cools down) when this energy due to the random motion is partially converted to useful work the rest of this energy is lost as heat

......We must remember that quantum mechanical has to be applied in the case of these small particle..... Indira Murthy...

7-A brief history of time by Stephen w hacking- page number 109

second law of thermodynamics has a rather different status than that of other laws of science,such as Newton's law of the gravity for example, because it does not hold always just in the vast majority of cases

8- Extract from book
உணவில்லாமல் வாழும் கலை யோகா முறை ஆசிரியர் வெங்கடேசன் கட்டிட பொறியாளர்
Art of living without food by yogic method Venkatesan civil engineering
p number 220 to 222

photo copy below

9-practical and project vedio by INIYAN KA MU AT MY HOME ETC..

27/5/2022
https://youtu.be/pGrXf848qvk

30/5/2022
https://youtu.be/4ASC0EjGTdc

10-1889 mond and Langer-1975-scientst-sa.vengatesan-2022
INYAN KA MU RESEARCHER-(9442680761)

https://www.google.com/search?q=direct+thermal+water+split+VENGATES+invention&source=lmns&bih=593&biw=360&client=ms-android-asus-tpin&hl=ta&sa=X&ved=2ahUKEwjkjfSt8oj4AhWryaACHUXwCokQ_AUoAHoECAAQAw

https://youtu.be/wtD7UflK1qw
Category
Health
Be the first to comment