வல்லாரை கீரை நன்மைகள் Unlocking the Power of Spinach: Surprising Health Benefits You Need to KnowPublished
#doctorkarthikeyan #drkarthikeyantamil #healthyrecipes #vallaraikeerairecipe #வல்லாரைகீரை
"Unlocking the Power of Spinach: Surprising Health Benefits You Need to Know"
vallarai keerai recipe in tamil
vallarai keerai thuvaiyal
vallarai keerai

வல்லாரை கீரையின் மருத்துவ பயன்கள்
வல்லாரை கீரை பொடி
வல்லாரை கீரை சமையல்

வல்லாரை கீரை செய்வது எப்படி
வல்லாரை பொடி சாப்பிடும் முறை
வல்லாரை

vallarai keerai benefits in tamil
vallarai keerai poriyal

cooking ingredients for vallarai keerai podi recipe:

1 & ½ cup to 2 cups vallarai keerai leaves
2 tablespoon Chana dal
2 tablespoon Urad dal
2 tablespoon Coriander seeds
2 teaspoon Black pepper
2 teaspoon cumin seeds
6 Red chillies
⅛ teaspoon Asafoetida
2 teaspoon oil
Salt

Instructions:
00:00 First clean the vallarai keerai leaves. Take out any insect bit leaves or yellow leaves.
00:30 Work in small bunches in batches than taking out each and every stalk. This will fasten the process.
00:55 Do it fast to separate the leaves and later you can hand pick any stalks fallen along.
01:20 Wash the leaves, drain water, spread over kitchen towel as single layer. Pat dry excess water.
01:50 Leave it as such for couple of hours to get rid of excess moisture.
Gather other ingredients needed.
02:00 Heat a pan with oil, Add red chillies, asafoetida, chana dal, urad dal, coriander seeds and black pepper.
02:10 Roast until the dals start to turn golden. Now add cumin seeds.
Just give it a roast without burning it. Remove in a plate for cooling.
02:50 Add vallarai leaves in a sprinkled manner. Wait for some 30 seconds.
03:10 Stir slightly without gathering it together. This is to make sure the leaves not getting burn. So slightly stir.
03:50 Again let it be in low or medium flame until it is dry without moisture. It should be crisp and light.
04:40 Powder everything together with salt. You can choose to powder salt red chilli, asafoetida and drumstick leaves first to a very fine powder.
05:00 Then add rest of the ingredients. This way you will bring out the best greenish colour of podi.


♨️ Through this Channel, I intend to take you on a culinary journey, exploring new places, cultures and flavours.
Let’s engage, exchange and evolve our skills and taste buds. ✅

Doctor Karthikeyan MBBS., MD (Community Medicine)
Dr Karthikeyan MBBS., MD (Community Medicine)
Email: [email protected]
Website: https://www.doctorkarthikeyan.com

Disclaimer:
Disclaimer: Dr Karthikeyan received his Doctor of Medicine in Community Medicine from Kasturba Medical College, Manipal in 2006. This video is for general informational purposes only. It should not be used to self-diagnose and it is not a substitute for a medical exam, cure, treatment, diagnosis, and prescription or recommendation. It does not create a doctor-patient relationship between Dr Karthikeyan and you. You should not make any change in your health regimen or diet before first consulting a physician and obtaining a medical exam, diagnosis, and recommendation. Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition.
Category
Health
Be the first to comment