புது CARPublished
Order Link : https://www.thanjainatural.com/
App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thynkk.thanjaiorgofarms&hl=en
FOR BUSINESS INQUIRY : [email protected]
FOR ORDER AMMA SAMYAL PRODUCTS
CALL :8056217504/7395951666
WTSAPP FOR ORDER AMMA SAMAYAL PRODUCTS: https://wa.me/c/918056217504 /https://wa.me/c/917395951666


PREETHI ZODIAC2.O
https://amzn.to/2IP8AOY
PREETHI ZODIAC
https://amzn.to/39VmsTD
WONDERCFEF BLENDER
https://amzn.to/2WlK93A
ROCK TAWA
https://amzn.to/33ox4Ia
CAST IRON COOKWARE. KITER
https://amzn.to/39Saiei
ROCK TAWA DUTCH OVEN
https://amzn.to/2xK4wgK
INDUS VALLEY IRON KADAI
https://amzn.to/2U5mFgg
CAST IRON SETS
https://amzn.to/33niMYt
PRESTIGE GRANITE ALUMINIUM PAN SETS
https://amzn.to/33oyvq9
PLATINA STAINLESS STELL PAN SETS
https://amzn.to/2TYZ2HL
PRESTIGE DELUXE3.3 LITER COOKWARE
https://amzn.to/2w3vYWn
PRESTIGE SPECIAL PACK
https://amzn.to/3d2ZPPb
PAN&TAWA RACK
https://amzn.to/3a6DfWK
PREMIER WET GRINDER
https://amzn.to/2WbCbZD
PREETHI TURBO CHOP
https://amzn.to/2LsWMX7
PREETHI STEEL SUPREME MIXIE
https://amzn.to/3mc3A8t
WOODEN MASALA DABBA
https://amzn.to/344Zusv
ROCK DOSA TAWA
https://amzn.to/3nhZLzV
CAST IRON COOKWARE SEASONED
https://amzn.to/3oUUgHT
IRON PANIYARAM STONE 12 CAVITY
https://amzn.to/382cW1u
MEYER IRON GRILL PAN
https://amzn.to/3qWzPfd
SUPPORT AMMAVEETUSAMAYAL : http://bit.ly/2mAlqbO
SUPPORT MOM'S COOKING (SPEED COOKING ): http://bit.ly/2l1zOK4
SUPPORT MINICHEFCHANNEL : http://bit.ly/2mAAeqV

OTHER SOCIAL MEDIAS
FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/Ammasamayalmeenakshi/
INSTAGRAM :https://www.instagram.com/amma__samayal/
IGTV : https://www.instagram.com/amma__samayal/channel/
FOR BUSINESS INQUIRY : [email protected]
Category
Healthy food
Be the first to comment