காது இரைச்சல் குணமாக | Understanding Tinnitus: Causes, Symptoms, and TreatmentsPublished
#drkarthikeyantamil #doctorkarthikeyan #tinnitus #காதுஇரைச்சல்

Do you suffer from tinnitus? You're not alone. In this video, we explore the causes, symptoms, and treatments of this often-debilitating condition.

Tinnitus can be frustrating, but there are ways to manage it. Join us for expert advice, real-life stories, and practical tips on how to cope with this ringing in your ears.

If you're looking for natural remedies and therapies to relieve your tinnitus, this video is for you. We explore a range of solutions, from sound therapy to herbal remedies.

Understanding tinnitus is the first step in finding relief. In this video, we break down the science behind this condition and explain how it affects your hearing.

If you're struggling with tinnitus, you may be wondering how to prevent it from getting worse. Our video offers helpful advice on protecting your hearing and avoiding common triggers.

Coping with tinnitus can be challenging, but mindfulness and relaxation techniques can help. Our video offers a range of strategies for managing stress and anxiety related to tinnitus.

Tinnitus research is constantly evolving. In this video, we explore the latest breakthroughs and future directions for the treatment of this condition.

Living a normal life with tinnitus is possible. Join us for real-life stories of people who have found ways to cope with this condition and continue to thrive in their personal and professional lives.

Doctor Karthikeyan MBBS., MD (Community Medicine)
Dr Karthikeyan MBBS., MD (Community Medicine)
Email: [email protected]
Website: https://www.doctorkarthikeyan.com

Disclaimer:
#doctorkarthikeyan tea,health benefits,blood pressure,heart health,immunity,weight loss,wellness,natural remedies,herbal tea,home remedy,tea recipe,tea benefits,healthy drinks,health and wellness,tea time,tea cultureDisclaimer: Dr Karthikeyan received his Doctor of Medicine in Community Medicine from Kasturba Medical College, Manipal in 2006. This video is for general informational purposes only. It should not be used to self-diagnose and it is not a substitute for a medical exam, cure, treatment, diagnosis, and prescription or recommendation. It does not create a doctor-patient relationship between Dr Karthikeyan and you. You should not make any change in your health regimen or diet before first consulting a physician and obtaining a medical exam, diagnosis, and recommendation. Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition.

காது இரைச்சல் (Tinnitus) என்பது ஒரு தனிப்பட்ட நோயல்ல; உடலில் இருக்கும் ஒரு நோயின் வெளிப்பாடு; அறிகுறி. காது இரைச்சலுக்கான காரணம் காதிலும் இருக்கலாம்; உடலின் வேறு பகுதியிலும் இருக்கலாம்.

செவி அழற்சியின் காரணமாகவும், செவியில் மெழுகு அடைவதாலும் அதிக ஓசையுடைய ஒலிகளைக் கேட்பதால் ஏற்படும் செவி மந்த நிலை காரணமாகவும், meniere's disease என்று சொல்லக்கூடிய உள்செவிப் பிரச்சினை காரணமாகவும் இது வரும்.

இந்த meniere's நோயில் காதில் முழக்கம், செவித் திறன் குறைவு, தலை சுற்றும் தன்மை, வாந்தி போன்றவை காணப்படலாம். மது அருந்துதல் மாத்திரைகள் காரணமாகவும் இது ஏற்படலாம்.

tinnitus
ringing in ears
hearing loss
sound therapy
mindfulness
relaxation techniques
coping strategies
natural remedies
medical treatments
support groups
hearing protection
ear health
ear care
audiologist
brain training
stress management
sleep disorders
ear training
white noise
sound machines
Category
Health
Be the first to comment