ஒருநாளில் எத்தனை முறை மலம் கழிப்பது சரி? | Toilet | Health Tips | ConstipationPublished
ஒருவர் எத்தனை மணிநேரத்திற்கு ஒருமுறை மலம் கழிக்க வேண்டும்?

#humanpoop #digestiveproblems


Subscribe our channel - https://bbc.in/2OjLZeY
Visit our site - https://www.bbc.com/tamil
Facebook - https://bbc.in/2PteS8I
Twitter - https://twitter.com/bbctamil
Category
Health
Be the first to comment