இட்லி & மிளகாய் சட்னி | Idly & Milagai Chutney | Tiffin Combo | CDK 108 | Chef Deena's KitchenPublished
Idli
INGREDIENTS | தேவையான பொருட்கள்

Idli Rice - 1/2 Kg
Urad Dal - 150g
Salt - To Taste

Milagai Chutney
INGREDIENTS | தேவையான பொருட்கள்


Dry Red Chilli - 30g
Gram Dal - 4 tbsp (50g)
Urad Dal - 8 tbsp (100g)
Ginger - 3 Small Pieces
Crushed Garlic - 20g
Tamarind - 1 Medium Lemon Size
Asafoetida - 1/4 tsp
Coconut - 4 Slice
Curry Leaves - As Required
Coriander Leaves - As Required
Jaggery - 50g
Salt - To Taste
Mustard - 1/4 tsp
Gingelly Oil - For Cooking


My Amazon Store { My Picks and Recommended Product }
https://www.amazon.in/shop/chefdeenaskitchen

_______________
Hello!! My Name is chef Deena from the popular Adupangarai show in Jaya TV Viewers must have seen me in Zee Tamil shows as well. My Culinary journey as a trainee to become an Executive Chef is incredible. My experience in the culinary field is for more than fifteen years and my USP is Indian cooking !! Apart from being a TV cookery host, my experience lies mainly with being employed in some of the major star hotels across the country especially the Marriott group.

Chef Deena Cooks is my English Youtube Channel! Practical, simple recipes are my forte and using minimal easily available ingredients is my hallmark. Rudiments of cooking and baking are taught from scratch and any amateur cook can learn to make exciting dishes by watching my channel! Also, Cooking traditional foods, Easy cooking Recipes, Healthy Snacks, Indian curries, gravies, Baking and Millions of other homemade treats.

Subscribe to Chef Deena Cooks (CDK) for more cooking videos.

#comborecipes #idli #chutney
______________________________________________________________________
Follow him on
Facebook: https://www.facebook.com/chefdeenadhayalan.in/
Instagram: https://www.instagram.com/chefdeenadhayalan/

English Channel Chef Deena Cooks: https://bit.ly/2OmyG1E
Category
Healthy food
Be the first to comment